Dolibarr - نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی

Dolibarr نرم افزار ERP رایگان

نرم افزار برنامه ریزی منابع شرکت رایگان برای مشاغل

مدیریت کلیه عملیات تجاری از یک مجموعه وب با یک نرم افزار عالی منبع باز ERP و CRM. مناسب برای شرکت های کوچک ، متوسط ​​و بزرگ.

بررسی اجمالی

Dolibarr یک منبع رایگان و آزاد برای نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی است. این بهترین برای هر نوع و اندازه تجارت مناسب است. هر سازمانی از مقیاس کوچک تا بزرگ می تواند آن را طبق نیازهای خود اتخاذ کند. این بستر قوی ، قابل اعتماد و قابل گسترش با یک جامعه فعال است. Dollibarr مبتنی بر یک معماری مدولار است و توسعه دهندگان می توانند ویژگی های مورد نظر را در حین نصب انتخاب کنند. این ERP مبتنی بر وب ** دارای ویژگی های چشمگیر و مدرن مانند CRM ، فروش ، HR ، CMS ، تجارت الکترونیکی ، POS ، بازاریابی و موارد دیگر است. آن را با برنامه های شخص ثالث از طریق API REST مانند PayPal ، Stripe ، Paybox ، Google Maps ، Contacts Google ، Google Calendar ، Magento ، WooCommerce و بسیاری دیگر ادغام کنید. علاوه بر این ، می تواند قابل گسترش باشد و توسعه دهندگان می توانند آن را متناسب با نیازهای خود سفارشی کنند. با این حال ، بازار طیف وسیعی از ماژول ها را در دسترس دارد و توسعه دهندگان نیز می توانند از آن ماژول ها استفاده کنند. این یکی از سیستم منبع باز ERP است که با مستندات جامع همراه است. علاوه بر این ، همچنین می تواند توسط توسعه دهندگان برای ایجاد ماژول های خاص خود و برای پیکربندی استفاده شود. این راه حل ERP رایگان است که در PHP نوشته شده و از MySQL برای ذخیره اطلاعات استفاده می کند. می توان آن را به راحتی روی سرور خصوصی نصب کرد که به کنترل کامل داده ها کمک می کند. علاوه بر این ، می توان آن را بر روی سیستم عامل های ویندوز ، لینوکس و MAC نصب کرد. مجوز این منبع باز نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی GPL است.

الزامات سیستم

Dolibarr نرم افزار ERP منبع باز PHP و MARIADB است. الزامات فعلی Dolibarr شامل موارد زیر است:

 • سرور وب (nginx / apache)
 • PHP 7.1 یا بیشتر
 • ماریادب

امکانات

Dolibarr یک لیست ویژگی عالی دارد و برخی از آنها عبارتند از:

 • سیستم مدیریت محتوا (CMS)
 • تجارت الکترونیک
 • نقطه فروش (POS)
 • فرصت ها
 • پیشنهادات
 • مدیریت کارمندان
 • مدیریت محصول و سهام
 • امور مالی و صورتحساب
 • بازار یابی
 • مدیریت پروژه
 • API
 • ادغام با برنامه های خارجی
 • متن باز

نصب و راه اندازی

نصب erpnext در اوبونتو 18.04

به روزرسانی و ارتقاء مناسب.


sudo apt-get update 
sudo apt-get upgrade

nginx را نصب کنید.

sudo apt-get install nginx

برای نصب MARIADB در زیر فرمان اجرا کنید.

sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client

دستورات زیر را برای ایمن سازی سرور MariaDB اجرا کنید. در صورت درخواست به س questions الات پاسخ دهید.

sudo mysql_secure_installation

به سرور Mariadb متصل شوید.

sudo mysql -u root -p

با نام Dolibarr یک پایگاه داده ایجاد کنید.

CREATE DATABASE dolibarr;

یک کاربر پایگاه داده به نام Dolibarruser ایجاد کنید. رمز عبور \ _ را با رمز عبور خود جایگزین کنید.

CREATE USER 'dolibarruser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password_here';

به کاربر دسترسی کامل به پایگاه داده اعطا کنید.


GRANT ALL ON dolibarr.* TO 'dolibarruser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password_here' WITH GRANT OPTION;

تغییرات و خروج را ذخیره کنید.


FLUSH PRIVILEGES;
exit;

دستورات زیر را برای اضافه کردن مخزن شخص ثالث برای نصب PHP-FPM اجرا کنید.


sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

برای به روزرسانی مخازن بسته ، زیر دستور را اجرا کنید.

sudo apt update

برای نصب PHP 7.1 فرمان را اجرا کنید.


sudo apt install php7.1-fpm php7.1-common php7.1-curl php7.1-intl php7.1-mbstring php7.1-mcrypt php7.1-json php7.1-xmlrpc php7.1-soap php7.1-mysql php7.1-gd php7.1-xml php7.1-cli php7.1-zip

مجدداً nginx را مجدداً راه اندازی کنید.

sudo systemctl restart nginx

دستور زیر را اجرا کنید تا آخرین نسخه Dolibarr را بدست آورید.

cd /tmp && wget https://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/Dolibarr%20ERP-CRM/7.0.2/dolibarr-7.0.2.zip

پروژه را از حالت فشرده و انتقال به وب سرور وب استفاده کنید.


sudo unzip dolibarr-7.0.2.zip
sudo mv dolibarr-7.0.2 /var/www/html/dolibarr

مجوزهای صحیح را برای Dolibarr تنظیم کنید.


sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/dolibarr/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/dolibarr/

برای Dolibarr فایل پیکربندی NGINX ایجاد کنید.

sudo nano /etc/nginx/sites-available/dolibarr

محتوای زیر را در پرونده کپی و جایگذاری کنید و آن را ذخیره کنید. به عنوان مثال. com را با دامنه خود جایگزین کنید.


server {
  listen 80;
  listen [::]:80;
  root /var/www/html/dolibarr;
  index index.php index.html index.htm;
  server_name example.com;

  location / {
  try_files $uri $uri/ =404;    
  }

  location ~ [^/]\.php(/|$) {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.1-fpm.sock;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }

}

Symlink را برای پرونده Dolibarr ایجاد کنید.

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/opencart /etc/nginx/sites-enabled/

مجدداً nginx را مجدداً راه اندازی کنید.

sudo systemctl restart nginx

جادوگر را برای نصب Dolibarr دنبال کنید.

کاوش

ممکن است پیوندهای زیر را پیدا کنید:

 فارسی